กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0643453795