กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศรัณย์ โชคลาภ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0855633201

นางทองใบ ป้อมเสน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0879357138