กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธนาพร ไล้ประเสริฐ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0954655993

นายชวิช ผิวเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0930843636

นางสาวอัชญา แสงนิล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0954836761

นางสาวนวรัตน์ ประหยัดทรัพย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0910780254