กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0922603691