ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ โห้งาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 กันยายน 2520 - 6 มิถุนายน 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายเมือง ทองยิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 มิถุนายน 2528 - 3 มีนาคม 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายฉงน จูฑะพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 มีนาคม 2531 - 5 ตุลาคม 2533
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพวรรณ สว่างเนตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ตุลาคม 2533 - 27 ตุลาคม 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายเตชสิทธิ์ สุขเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2535 - 5 ตุลาคม 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายบำเหน็จ บุษบงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ตุลาคม 2542 - 19 มกราคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคชัย สิริภาพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 มกราคม 2543 - 11 ตุลาคม 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย ปานแดง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ตุลาคม 2549 - 5 ตุลาคม 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล บกสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ตุลาคม 2555 - 13 พฤศจิกายน 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจบ เฉลยมรรค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2557 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง ศรพรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 - 23 มีนาคม 2566