ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

รายชื่อนักเรียนแยกชั้น เพศ เด็กบ้าน เด็กวัด
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 2/2564

ชั้น
จำนวนนักเรียน
รวมระดับชั้น
จำนวนห้อง
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
13
7
6
14
6
8
27
27
1
รายงาน 1 ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
9
1
8
9
1
8
18
35
1
รายงาน 1 ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
8
1
7
9
1
8
17
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
10
3
7
13
3
10
23
44
2
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
8
5
3
13
1
12
21
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
48
17
31
58
12
46
106
 
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
9
2
7
12
1
11
21
35
2
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
6
5
1
5
2
6
14
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
6
3
3
10
0
10
16
29
2
 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
5
1
4
8
3
5
13
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2
1
1
17
2
15
19
35
2
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
6
5
1
10
6
4
16
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
34
17
17
65
14
51
99
 
 
 
รวม
82
34
48
123
26
97
205
 
10
 
 
 
 
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.91 KB