หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.14 MB
กลุ่มสาระการเรียนเรี้ยนรู้ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.42 MB
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.52 MB
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 912.37 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.19 MB