ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มี.ค. 65 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบางเสด็จวิทาคม แนะแนว
10 มี.ค. 65 ถึง 10 ก.พ. 65 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
สวนนงนุช จ.ชลบุรี / ชุดพละเสื้อโปโล
07 มี.ค. 65 ถึง 09 มี.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2564
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
26 ก.พ. 65 ถึง 27 ก.พ. 65 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
โรงเรียนสตรีอ่างทอง กลุ่มบริหารงานวิชาการ
23 ก.พ. 65 ถึง 25 ก.พ. 65 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564
ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
17 ก.พ. 65 ถึง 18 ก.พ. 65 กีฬาสีภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ณ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
13 ก.พ. 65 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ